No School for SPPS Winter Break Dec. 23 - Jan. 1
Wednesday, December 16, 2015 11:35 AM

Winter break for Saint Paul Public Schools begins Wednesday, Dec. 23, through Friday, Jan. 1. Classes will resume Monday, Jan. 4.

No classes will be in session for grades PreK-12 and Early Childhood Special Education. Saint Paul Public Schools offices will be closed:

  • Friday, Dec. 25
  • Friday, Jan. 1.

 


ESPAÑOL:

No Hay Clases en SPPS. Vacaciones de Invierno 23 de Dic a 1 de Enero

Las vacaciones de invierno en SPPS comienzan el miércoles 23 de diciembre hasta el viernes 1 de enero. Las clases se reiniciarán el lunes 4 de enero.

No hay clases para estudiantes entre PreK-12 grado y Educación Especial Pre-Escolar. Las oficinas de las Escuelas Públicas de Saint Paul estarán cerradas el:

  • Viernes 25 de diciembre
  • Viernes 1 de enero

SOOMAALI:
Iskuullada SPPS waa ay xiran yihiin xilliga Fasaxa Winter-ka ee ah Dec. 23 - Jan. 1


Fasaxa xilliga winter-ka wuxuu dugsiyada dadweynaha ee Saint Paul u bilaabanayaa maalinta Arbacada ah ee bisha December tahay 23-ka , wuxuuna soconayaa ilaa iyo maalinta jimcada ah ee 1-da bisha Janwari. Fasallada waxay dib u bilaabanayaan Isniinta 4-ta Janwari.


Xilliga fasaxa, waxaa la joojin doonaa dhammaan fasallada PreK-12 iyo sidoo kale Waxbarashada Dhallaanka ee Khaaska ah (Early Childhood Special Education). Xafiisyada Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay xirnaan doonaan maalmahan hoos ku xusan:

  • Jimcada,  25-ka bisha December.
  • Jimcada   1-da bisha Janwari.

 


HMOOB:

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos kev so rau lub caij ntuj no yog hnub Wednesday, lub Kaum Ob Hlis tim 23 mus txog rau hnub Friday, lub Ib Hlis tim 1.

Yuav rov pib kawm ntawv rau hnub Monday, lub Ib Hlis tim 4. Yuav tsis muaj kawm ntawv rau cov kawm qib PreK txog 12 thiab cov kawm rau Early Childhood Special Education.

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos cov chav ua hauj lwm yuav kaw rau cov hnub xws li nram no:

  • Friday, lub Kaum Ob Hlis tim 25
  • Friday, lub Ib Hlis tim 1
     

KAREN