Home > Hmoob
Zoo Siab Tos Txais Koj Tuaj Rau Hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos

Nram qab no koj yuav nrhiav tau tej xov tseem ceeb uas yuav pab tau koj tus me nyuam npaj mus kawm ntawv, mus kawm rau qib siab thiab hauj lwm.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog cov xov no los sis yog hais tias koj nrhiav tsis tau cov xov uas koj xav tau, thov koj hu mus rau tus neeg uas muaj npe nyob rau nram qab no.

Joanne Vang
651-767-8395
joanne.vang@spps.org

 

Cov Tub Ntxhais Kawm Lus Askiv (ELL)

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos 2012-2013

Kev Thauj Mus Los

Daim Ntawv Qhia Caij Nyoog Rau Tsev Neeg Xyoo 2011-2012 (PDF)

Qhov Chaw Xa Zaub Mov Rau Me Nyuam Noj Hauv Tsev Kawm Ntawv

Qhov Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo Ntawm Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv 

Kev Ntsuam Xyuas Me Nyuam Yaus Thaum Ntxov

Kev Kawm Rau Me Nyuam Yaus thiab Tsev Neeg Thaum Ntxov (ECFE)

Kev Zov Me Nyuam Ua Ntej Thiab Tom Qab Lawb Ntawv

Cov Khoos Kas Pab Tub Ntxhais Kawm Ntawv

Cov Khoos Kas Pab Ntxiv  

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos Phau Qauv Kawm Ntawv (Qib PreK txog 6)

Kev Npaj Kom Txhij Mus Kawm Rau Qib Siab

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Phau Ntawv Qhia Txog Kev Coj Rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv: Cov Cai thiab Lub Luag Hauj Lwm

Cov Tsev Kawm Ntawv Zoo, Zej Tsoom Vam Meej

Muaj Tus Kws Pab Kho Teeb Meem

Kev Kawm Rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog